18:53:16, 07/11/2011

Khu Kinh tế mở Long Hưng

Chúng tôi đã tham gia hỗ trợ Chủ đầu tư của mình là Công ty cổ phần An Phú Long trong việc xây dựng các định hướng phát triển cho Khu Đô thị Kinh tế mở Long Hưng ngay từ giai đoạn đầu của dự án từ 2005. Dự án nằm ngay cửa ngõ vào Thành phố Hồ Chí Minh, bao bọc bởi sông Đồng Nai trù phù nguồn nước sạch và đất đai màu mỡ. Chúng tôi đóng vai trò rất quan trọng trong một nhóm làm việc ít người nhưng hiệu quả để mang lại thành công cho Dự án lên tới 1.100Ha này, góp phần kêu gọi liên doanh thành công cho hai dự án khu đô thị thành phần.

Chúng tôi đã tham gia hỗ trợ Chủ đầu tư của mình là Công ty cổ phần An Phú Long trong việc xây dựng các định hướng phát triển cho Khu Đô thị Kinh tế mở Long Hưng ngay từ giai đoạn đầu của dự án từ 2005. Dự án nằm ngay cửa ngõ vào Thành phố Hồ Chí Minh, bao bọc bởi sông Đồng Nai trù phù nguồn nước sạch và đất đai màu mỡ. Dự án Long Hưng sau đó đã thành công trong việc kêu gọi đầu tư nước ngoài vào hai tiểu dự án thành phần, xác lập được hai liên doanh là Waterfront với Keppelland và AquaCity với VinaCapital vào năm 2008, với vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 và thứ 8 trong cùng năm.

Công việc của chúng tôi trong việc hỗ trợ Công ty cổ phần An Phú Long trong Khu Đô thị Kinh tế mở Long Hưng bao gồm các dịch vụ đã đóng góp to lớn vào sự thành công của Dự án, gồm có:  i) Nghiên cứu thị trường;  ii) Khuyến nghị các vấn đề chính của Dự án: phân khúc thị trường trọng tâm, nhóm khách hàng chính, các mục tiêu tài tiêu tài chính, lập kế hoạch phát triển;  iii) Điều phối quá trình xây dựng quy hoạch 1/5000;   iv) Tư vấn đầu tư: là đầu mối làm việc với các nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng 

  • 1