15:17:53, 01/11/2011

Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tên văn bản

Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành

15/03/2010

Ngày đăng công báo

30/03/2010

Ngày hiệu lực

1/5/2010

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư liên tịch

Số hiệu

05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Người ký

Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Mạnh Hiển, Phạm Sĩ Danh

Hiệu lực văn bản

Còn Hiệu lực


Chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) và huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư này, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2010.

Download toàn bộ       TTLT 05-2010-BTNMT-BNV_BTC