9:8:6, 08/11/2011

Thông tư 08/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

Tên văn bản

Thông tư 08/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Ngày ban hành

28/06/2011

Ngày đăng công báo

8/8/2011

Ngày hiệu lực

15/08/2011

Ngày hết hiệu lực

 

Loại văn bản

Thông tư

Số hiệu

08/2011/TT-BXD

Người ký

Trần Văn Sơn

Hiệu lực văn bản

Còn Hiệu lực


Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng 

Ngày 28/06/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng công trình; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; tư vấn thiết kế xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên; đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư này. 

Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm: các căn cứ ký kết hợp đồng và các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì các bên vận dụng mẫu hợp đồng này để thực hiện.

Khi áp dụng mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên căn cứ quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, quy định khác của Nhà nước có liên quan và hướng dẫn dưới đây để thỏa thuận trong hợp đồng. Cụ thể, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào công việc tư vấn cụ thể của từng gói thầu để áp dụng mẫu hợp đồng, thực hiện công việc tư vấn nào thì các bên quy định nội dung công việc, khối lượng công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, nghiệm thu sản phẩm tư vấn và hồ sơ thanh toán tương ứng.

Mức tạm ứng, thời hạn thanh toán, số lần thanh toán, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có), thời gian quyết toán hợp đồng, thời gian hiệu lực của hợp đồng, tỷ lệ % giá hợp đồng (đối với giá hợp đồng theo tỷ lệ %), thời gian chấm dứt hợp đồng... các bên phải thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

Tuy nhiên, trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại giá hợp đồng tương ứng với nội dung công việc tư vấn (như: Giá hợp đồng trọn gói; Giá hợp đồng theo tỷ lệ (%); Giá hợp đồng theo đơn giá cố định; Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh). Với loại giá hợp đồng khác nhau, các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng tương ứng, phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011; hợp đồng đã ký trước ngày 15/08/2011 thì không bắt buộc thực hiện theo các hướng dẫn của Thông tư này. 

Download toàn bộ       thong tu 08-2011-BXD

Các bài liên quan

phu luc - TT 08-2011-BXD.pdf